ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на www.Carruselclub.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на www.Carruselclub.com, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от „Фило – София .-2012“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202164089, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 145, наричано по-долу за краткост „Дружеството“. При необходимост можете да бъде осъществена връзка с Дружеството посредством формите за контакт предоставени на сайта или на официалният му адрес.

Настоящите условия съдържат информация за дейността на Дружеството и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Дружеството, като регламентират отношенията между Дружеството и всеки един посетител на уебсайта.

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите Общи условия. В случай на несъгласие с настоящите Общи услови, посетителят на сайта следва да се въздържа от неговото използване.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ДРУЖЕСТВОТО, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ДРУЖЕСТВОТО или на съответно указано лице, преотстъпило правото на ползване на ДРУЖЕСТВОТО, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ДРУЖЕСТВОТО, последното има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ДРУЖЕСТВОТО.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДРУЖЕСТВОТО предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото във всеки един момент. Във връзка с това ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия.

Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че ДРУЖЕСТВОТО няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

ДРУЖЕСТВОТО не събира лични данни за посетителите при използването на уебсайта. В случай на изрично заявяване на услуга от страна на посетител чрез посочена в сайта форма на комуникация Дружеството може да събира следната информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, която може да включва три имена, имейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при подаването на заявка за използване на услугите на ДРУЖЕСТВОТО.

ДРУЖЕСТВОТО полага дължимата грижа и отговаря за защита на предоставената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информацията, станала му известна по повод на заявената поръчка, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

РЕЗЕРВАЦИИ

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервации в Клуб Carrusel могат да бъдат направени на посочения в сайта телефонен номер.

Резервация се счита за приета и потвърдена само след заплащане на „капаро“ от страна на посетителя.

Капаро за резервации може да бъде заплатено по следните начини:

  • на място в Клуб Carrusel след договаряне на период и часови диапазон, в който същото следва да бъде заплатено;
  • чрез плащане по банков път следвайки изпратения под формата на мобилно съобщение линк за плащане.

Размерът на капарото за всяка една резервация се определя спрямо вида на желаната резервация от страна на посетителя, като се вземат предвид ден, брой места, разположение в заведението и др., и се съобщава на същия по време на проведения телефонен разговор.

Със заявяването на резервация от посетител на сайта се счита, че същият е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Анулиране на резервация, може да бъде направено на посечения в сайта телефонен номер за резервации.

При анулиране на потвърдена резервация в срок не по-късно от 72 (седемдесет и два) часа преди датата на резервация, посетителят не дължи неустойка и заплатената от него сума му се възстановява в срок до 3 (три) работни дни.

При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди датата на резервацията или в случай на неявяване в деня на резервацията, заплатеното капаро не се възстановява.

ПРИСПАДАНЕ НА КАПАРО

Заплатената сума за всяка резервация под формата на капаро се приспада от реализираната сметка в Клуб Carrusel за съответната резервация.

БИСКВИТИ

Интернет страницата www.Carruselclub.com използва само и единствено Функционални (необходими) бисквитки. Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на уебсайта. Те не могат да бъдат деактивирани. Те не събират информация за посетителите и не могат да бъдат използвани за маркетингови цели или идентифициране на ползвателя по какъвто и да е било начин.

ДРУГИ

Дружеството запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.